Privacy beleid

PRIVACYBELEID VAN ZIJ MAKEN HET
01 maart 2015

Als u gebruik maakt van (betaalde) Diensten van Zij Maken Het, geldt het hier weergegeven Privacybeleid.

01 Artikel DEFINITIES

01.01 In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Advertentie
  het beeldmateriaal dat ZMH op haar Website toont van een Contractant met een Contract.
 • Algemene voorwaarden
  de algemene voorwaarden van ZMH, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 • Bezoeker
  iedere bezoeker van de Website: zowel Leden als Contractanten als (toekomstige) opdrachtgevers als kijkers. De Bezoeker kan de databank op de Website doorzoeken en direct (dus zonder tussenkomst van ZMH) contact opnemen met een vakvrouw.
 • Contract
  de overeenkomst tussen Contractant en ZMH op grond waarvan ZMH een Advertentie plaats op haar website.
 • Contractant
  de wederpartij met wie ZMH een Contract heeft gesloten voor het plaatsen van een Advertentie op haar Website.
 • Diensten
  de diensten die ZMH aan haar Leden, Contractanten en Bezoekers aanbiedt.
 • Lid
  een vakvrouw die zelfstandig werkt of een bedrijf met alleen vakvrouwen, die op zoek is naar gelijkgestemden en naar een (tijdelijke) opdrachtgever. Er is sprake van een Lid als deze een Lidmaatschap bij ZMH is aangegaan. De Leden van ZMH tezamen vormen een netwerk.
 • Lidmaatschap
  een Lid dat van de Diensten van ZMH gebruik wil maken en hiervoor een overeenkomst aangaat met ZMH. Het Lid krijgt een eigen profielpagina die zij zelf kan beheren. En het Lid krijgt een Vermelding op de Website zodat zij door Bezoekers gevonden kan worden.
 • Privacybeleid
  dit privacybeleid, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 • Schriftelijk
  onder Schriftelijk wordt ook verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die, met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • Vermelding
  het tekst- en beeldmateriaal dat ZMH op haar Website toont van alle Leden met een Lidmaatschap.
 • Website
  de website ‘www.zijmakenhet.nl’ die door ZMH wordt beheerd en waarop de Vermeldingen, Advertenties en Diensten worden aangeboden.
 • ZMH
  Zij Maken Het als aanbieder van een internet community en databank, via de Website, waar vakvrouwen onderling en vakvrouwen en opdrachtgevers met elkaar in contact kunnen komen met als doel een (tijdelijke) overeenkomst te sluiten.

02 Artikel INFORMATIEVERZAMELING

02.01 ZMH verzamelt uw persoonsgegevens wanneer u zich registreert als Lid of Contractant. ZMH gebruikt deze informatie om Diensten aan het Lid of de Contractant te kunnen inwilligen en om de contractueel overeengekomen services te leveren.

02.02 Wanneer u zich als Lid of Contractant registreert bij ZMH, dan verzamelen we de gegevens die u vermeldt op uw eigen profielpagina. Deze persoonsgegevens worden vervolgens opgenomen in een bestand van ZMH.

02.03 ZMH registreert geen bijzondere persoonsgegevens, met betrekking tot bijvoorbeeld godsdienst of levensovertuiging, ras of afkomst, gezondheid, seksuele leven, het strafrecht, politieke gezindheid of lidmaatschap van een vakvereniging.

02.04 ZMH gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in dit Privacybeleid omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen.

02.05 Wanneer een Lid, Contractant of Bezoeker de Website bezoekt dan worden de technische kenmerken van deze opvragingen in zogenaamde logfiles op de servers van ZMH bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

02.06 Wanneer een Lid, Contractant of Bezoeker op de Website een zoekfunctie gebruikt, dan kunnen deze zoektermen samen met de technische kenmerken in zogenaamde logfiles op de servers van ZMH worden bijgehouden. Deze gegevens worden uitsluitend ten behoeve van statistische analyses gedurende enkele maanden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

02.07 Wanneer een Lid, Contractant of Bezoeker op de Website op een Advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door ZMH worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ipnummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon.

02.08 Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer. Buiten technisch noodzakelijke cookies, gebruikt ZMH slechts cookies die haar in staat stellen om informatie te verzamelen over het gebruik van de website en dit te verbeteren (zoals het onthouden van uw instellingen). ZMH maakt tevens gebruik van cookies van Google Analytics, Facebook en Twitter. Deze cookies worden gebruikt om (al dan niet anoniem) na te gaan hoe de website wordt gebruikt en om te controleren of u bent ingelogd bij uw persoonlijke account op de sociale netwerksites. Cookies van de betreffende sociale netwerksites worden uitsluitend gebruikt met uw voorafgaande toestemming. Ten overvloede wijzen wij u erop dat elke bezoeker zijn browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:
- Internet Explorer (Microsoft)
- Firefox (Mozilla)
- Safari (Apple)
- Google Chrome (Google)

02.09 ZMH kan gebruik maken van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om ZMH te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw ip-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor websiteexploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Google zal uw ip-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren zoals hierboven aangegeven. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

03 Artikel INFORMATIEDELING

03.01 ZMH zal persoonsgegevens van een Lid of Contractant aan niemand verkopen, verhuren of anderszins ter beschikking stellen dan met voorafgaande ondubbelzinnige toestemming van het Lid of de Contractant; of wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen; of wanneer dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en ZMH.

03.02 ZMH deelt geen password of accountnaam van een Lid of een Contractant met enige derde.

03.03 ZMH stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.

04 Artikel BEVEILIGING

04.01 ZMH beveiligt uw persoonsgegevens met veiligheidsmaatregelen die aan moderne relevante standaarden voldoen, waaronder fysieke, organisatorische en technische maatregelen die bedoeld zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, verveelvoudiging, gebruik of wijziging. Zie verder ook de Algemene voorwaarden van ZMH.

04.02 Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen.
Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belangen worden geschaad, kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken.

05 Artikel WIJZIGING PRIVACYBELEID

05.01 ZMH behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in dit Privacybeleid. Indien ZMH een substantiële wijziging aanbrengt in de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerkt, dan zal ZMH u waarschuwen door een prominente aankondiging op de Website.

06 Artikel VRAGEN

06.01 Indien u vragen heeft over de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u dat Schriftelijk laten weten aan ZMH via email info@zijmakenhet.nl. U kunt opvragen welke persoonsgegevens verwerkt worden en u kunt aangeven dat u wilt dat ZMH uw persoonsgegevens verwijdert door de toestemming voor verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Binnen 1 week na ontvangst van de vraag zal ZMH een ontvangstbevestiging aan de vrager sturen; waarin zij de vrager ook nader zal informeren over de verdere behandeling van de vraag.