Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ZIJ MAKEN HET
01 maart 2015

Als u gebruik wilt maken van betaalde en niet betaalde Diensten van Zij Maken Het, dient u akkoord te gaan met de hier opgesomde Algemene voorwaarden.

01 Artikel DEFINITIES

01.01 In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Advertentie
  het beeldmateriaal dat ZMH op haar Website toont van een Contractant met een Contract.
 • Algemene voorwaarden
  deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 • Bezoeker
  iedere bezoeker van de Website: zowel Leden als Contractanten als (toekomstige) opdrachtgevers als kijkers. De Bezoeker kan de databank op de Website doorzoeken en direct (dus zonder tussenkomst van ZMH) contact opnemen met een vakvrouw.
 • Contract
  de overeenkomst tussen Contractant en ZMH op grond waarvan ZMH een Advertentie plaats op haar website.
 • Contractant
  de wederpartij met wie ZMH een Contract heeft gesloten voor het plaatsen van een Advertentie op haar Website.
 • Diensten
  de diensten die ZMH aan haar Leden, Contractanten en Bezoekers aanbiedt.
 • Lid
  een vakvrouw die zelfstandig werkt of een bedrijf met alleen vakvrouwen, die op zoek is naar gelijkgestemden en naar een (tijdelijke) opdrachtgever. Er is sprake van een Lid als deze een Lidmaatschap bij ZMH is aangegaan. De Leden van ZMH tezamen vormen een netwerk.
 • Lidmaatschap
  een Lid dat van de Diensten van ZMH gebruik wil maken. Het Lid krijgt een eigen profielpagina die zij zelf kan beheren. En het Lid krijgt een Vermelding op de Website zodat zij door Bezoekers gevonden kan worden.
 • Privacybeleid
  het privacybeleid van ZMH, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt.
 • Schriftelijk
  onder Schriftelijk wordt ook verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die, met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, hiermee gelijk kan worden gesteld.
 • Vermelding
  het tekst- en beeldmateriaal dat ZMH op haar Website toont van alle Leden met een Lidmaatschap.
 • Website
  de website ‘www.zijmakenhet.nl’ die door ZMH wordt beheerd en waarop de Vermeldingen, Advertenties en Diensten worden aangeboden.
 • ZMH
  Zij Maken Het als aanbieder van een internet community en databank, via de Website, waar zowel vakvrouwen onderling en als vakvrouwen en opdrachtgevers met elkaar in contact kunnen komen met als doel een (tijdelijke) overeenkomst te sluiten.

02 Artikel ALGEMEEN

02.01 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Lidmaatschappen, Contracten en Diensten die Schriftelijk zijn overeengekomen.

02.02 Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk door ZMH en het Lid of de Contractant zijn overeengekomen.

02.03 ZMH is gerechtigd de Algemene voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de Website van ZMH aan het Lid en de Contractant bekend worden gemaakt. Indien het Lid of de Contractant de wijziging niet wenst te accepteren is het Lid of de Contractant gerechtigd het Lidmaatschap of het Contract, binnen 14 dagen na de bekendmaking, Schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de wijziging in zal gaan.

03 Artikel TOTSTANDKOMING VAN EEN LIDMAATSCHAP

03.01 Om Lid te worden moeten de verplichte velden van de eigen profielpagina volledig en naar waarheid worden ingevuld. Daarna zal ZMH de profielpagina controleren op juistheid en op de voorwaarden voor een lidmaatschap. Als alles is gecontroleerd en juist bevonden wordt de Lidmaatschap een feit en wordt de Vakvrouw zichtbaar op de site ZijMakenHet.nl

03.02 Een Lidmaatschap wordt afgesloten zonder einddatum.

03.03 Het Lidmaatschap is niet overdraagbaar.

03.04 Vragen van Leden of vragen over een Lidmaatschap kunnen worden gemeld via email info@zijmakenhet.nl

04 Artikel TOTSTANDKOMING VAN EEN CONTRACT

04.01 Alle aanbiedingen en offertes van ZMH zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk Schriftelijk anders is vermeld.

04.02 Alle door Contractant geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet door Contractant worden herroepen.

04.03 Een Contract komt tot stand doordat een Contractant akkoord gaat door dit te tekenen en doordat het Contract door ZMH wordt aanvaard dan wel doordat ZMH uitvoering geeft aan het Contract.

04.04 ZMH is te allen tijde gerechtigd een opdracht te weigeren, bijvoorbeeld indien de inhoud van de Advertentie inbreuk maakt op rechten van derden, onrechtmatig is of onwelvoeglijk is.

04.05 Vragen van Contractanten of over een Contract kunnen worden gemeld via email info@zijmakenhet.nl

05 Artikel UITVOERING

05.01 ZMH zal zich inspannen om de Diensten binnen de overeengekomen termijn en conform de overeengekomen specificaties te leveren.

05.02 ZMH kan er niet garant voor staan dat:
a. de Diensten ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van virussen en fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen,
b. derden de voor de Diensten benodigde systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

05.03 ZMH is gerechtigd de Diensten (tijdelijk, tot een maximum van vijf aaneengesloten werkdagen) buiten gebruik te stellen of te beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Diensten, zonder dat hierdoor enig recht van Lid of Contractant op schadevergoeding jegens ZMH ontstaat.

05.04 ZMH is gerechtigd de Diensten te verbeteren en steeds aan te passen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt, zonder dat Lid of Contractant enig recht op schadevergoeding of ontbinding toekomt.

05.05 ZMH is gerechtigd voor de uitvoering van de Diensten gebruik te maken van diensten van derden, derden in te schakelen of geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten

06 Artikel POSITIE VAN ZMH

06.01 ZMH is op geen enkele wijze betrokken bij een levering, uitvoering, opdracht of overeenkomst tussen een Lid en een Bezoeker (cq opdrachtgever). Indien een Lid haar verplichtingen die voortvloeien uit een levering, uitvoering, opdracht of overeenkomst niet naar behoren nakomt, dan is dat een zaak tussen het Lid en de andere partij. ZMH kan voor een dergelijke niet-nakoming nimmer aansprakelijk worden gesteld.

06.02 Indien een Lid een dusdanige wanprestatie heeft geleverd of anderszins handelingen heeft verricht waarbij de belangen van andere Leden in het geding komen, dan kan ZMH het Lidmaatschap van het Lid beëindigen.

06.03 De inhoud van de Website is door ZMH met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de Website met betrekking tot het profiel van het Lid, zoals door een Bezoeker (gedeeltelijk) is te zien in de Vermelding, is afkomstig van het Lid zelf. Het Lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie en ZMH kan daardoor geen verantwoording dragen over de inhoud van het profiel of de Vermelding van een Lid.

06.04 ZMH draagt voor de inhoud van de geplaatste advertenties geen enkele verantwoordelijkheid en kan onder geen beding aansprakelijk worden gesteld. Wel kunnen advertenties door ZMH geweigerd worden.

06.05 ZMH behoudt zich het recht om een Lid te weigeren en/of van de Website te verwijderen, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot een recht op schadevergoeding van het Lid. ZMH zal het Lid zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een weigering of verwijdering op de hoogte stellen.

06.06 Verwijdering van een Lid zal onder meer kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
a. het profiel op de profielpagina van het Lid is onjuist of onwaar,
b. het profiel op de profielpagina van het Lid maakt inbreuk op rechten van derden,
c. het profiel op de profielpagina van het Lid is in strijd met deze Algemene voorwaarden,
d. het profiel op de profielpagina van het Lid is in strijd met de goede zeden dan wel met de in Nederland geldende wet- en regelgeving.

07 Artikel VERPLICHTINGEN VAN HET LID

07.01 Het Lid dient vrouwelijk te zijn.

07.02 Het Lid werkt als zelfstandig ondernemer of is directeur/eigenaar van een bedrijf waarin alleen vrouwen werkzaam te zijn.

07.03 Het Lid dient te zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikt over een BTW nummer.

07.04 Het Lid dient binnen haar vak iets te maken (in de breedste zin van het woord).

07.04 Het Lid kan haar eigen profielpagina vullen met de door haar gewenste informatie, teksten, foto en kan deze profielpagina op elk door haar gewenst moment aan passen.

07.05 Het Lid dient meerderjarig en wettelijk bevoegd te zijn om gebruik te maken van de website en is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door haar op de website geplaatste informatie c.q. de door haar via de website verzonden informatie c.q. voor haar interacties met andere leden.

07.06 Het Lid garandeert dat zij uitsluitend zelf van de diensten gebruik zal maken. In dat kader zal zij nooit haar inloggegevens overdragen c.q. bekendmaken aan een ander lid of haar profiel gebruiken voor een ander doeleinde.

07.07 Het Lid zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen.

07.08 Het Lid garandeert dat zij de belangen en de goede naam van ZMH niet - op welke wijze dan ook - zal schaden.

07.09 Het Lid vrijwaart ZMH voor eventuele aanspraken van derden die, in verband met de uitvoering van het Lidmaatschap, schade lijden die aan het Lid toerekenbaar is.

07.10 Het is verboden:
a. andere leden te stalken of op enige wijze lastig te vallen;
b. zich voor te doen als een ander persoon;
c. de Diensten, Webpagina's van ZMH en de computercodes of elementen waaruit de Diensten zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

08 Artikel VERPLICHTINGEN VAN DE CONTRACTANT

08.01 De Contractant zal, voor zover zulks redelijkerwijs noodzakelijk is, zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van het Contract. Contractant zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens op de overeengekomen wijze verstrekken. Hieronder wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan, alle gegevens en informatie met betrekking tot (de inhoud van) de Advertentie.

08.02 De Contractant staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en garandeert dat zijn gebruik van de Diensten overeenstemt met de overeengekomen doeleinden, niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms) rechten van derden danwel anderszins niet onrechtmatig is.

08.03 De Contractant zal zich onthouden van ieder handelen, in de ruimste zin des woords, dat de reputatie van ZMH, waaronder eveneens begrepen haar Diensten, zou kunnen aantasten.

08.04 De Contractant vrijwaart ZMH volledig tegen eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en vrijwaart ZMH eveneens voor alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

08.05 De Contractant is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit het Contract over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven.

08.06 De Contractant zal zich houden aan alle door ZMH verstrekte of op de Website van ZMH bekendgemaakte richtlijnen inzake het gebruik van de Dienst.

08.07 De Contractant is niet toegestaan en zal derden niet toestaan om:
a. op frauduleuze wijze de Dienst te gebruiken, door mede, doch niet uitsluitend, op frauduleuze of oneigenlijke of ongeldige wijze ‘klikken’ op de Advertenties te genereren of te laten genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van robots of andere geautomatiseerde zoekopdrachten, en/of het frauduleuze gebruik van andere optimaliseringsdiensten en/of software;
b. zonder toestemming van ZMH hyperlinks op te nemen als onderdeel van de Advertenties, met uitzondering van de daarvoor bestemde url-regels/items.

08.08 De Advertenties moeten voldoen aan de overeengekomen (technische) eisen.

08.09 ZMH behoudt zich te allen tijde het recht voor een Advertentie te weigeren, te verwijderen of aan te passen, zonder dat Contractant aanspraak heeft op enige vergoeding. Het verwijderen van een Advertentie kan door ZMH zonder opgave van reden of voorafgaande mededeling plaatsvinden.

08.10 ZMH is gerechtigd de Contractant te verzoeken de uitvoering van het Contract te controleren door een voorbeeld-Advertentie te sturen. De Contractant kan binnen 14 dagen na ontvangst van het voorbeeld wijzigingen doorgeven op de inhoud van de voorbeeld-Advertentie. Dit is alleen mogelijk voor zover deze wijzigingen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Advertentie (bijvoorbeeld vermelding naam/adres) en/of indien gegevens in het voorbeeld niet overeenkomen met de gegevens die staan vermeld in het Contract. Indien Contractant na de periode van 14 dagen een (voorbeeld-) Advertentie wil wijzigingen is ZMH gerechtigd hiervoor haar standaard tarieven in rekening te brengen.

08.11 De Contractant is ermee akkoord dat Advertenties van derden, waaronder concurrenten, in de buurt van de Advertentie van Contractant verschijnen.

09 Artikel TARIEVEN EN BETALINGEN

09.01 De prijs voor een Lidmaatschap (als dit van toepassing is) van een Lid staat vermeld op de website. De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is aangegeven.

09.02 ZMH heeft het recht de prijzen te wijzigen. Het lid wordt hiervan Schriftelijk op de hoogte gesteld. Het gewijzigde tarief zal voor lopende lidmaatschappen gelden per datum verlenging Lidmaatschap, oftewel per start van het kalenderjaar.

09.03 Het Lid betaalt het Lidmaatschap voor een kalenderjaar vooruit. De betaling zal plaatsvinden via IDEAL. Een factuur kan worden gedownload, nadat de factuur is betaald, via de eigen profielpagina.

09.04 De prijs voor een Advertentie van een Contractant staat in het Contract. Alle aan ZMH verschuldigde vergoedingen zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, gesteld in euro, exclusief BTW en overige heffingen. De vergoedingen voor een Advertentie kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, jaarlijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of de Advertentie.

09.05 ZMH is te allen tijde gerechtigd om een vooruitbetaling van de vergoedingen voor een Advertentie te verzoeken.

09.06 ZMH brengt de door Contractant verschuldigde bedragen telkens door middel van een factuur in rekening. Voor de vaststelling van de hoogte van de factuur zijn de gegevens uit de administratie van ZMH leidend.

09.07 Betaling door de Contractant dient te geschieden op de door ZMH aangegeven wijze. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen, dient betaling van het gehele factuurbedrag te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

09.08 Enig beroep door Contractant op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.

09.09 Indien Contractant de factuur niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is Contractant zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum van verzuim, is Contractant over het openstaande bedrag een rentevergoeding verschuldigd ter hoogte van 1% per maand. Bij de berekening van de rentevergoeding wordt een gedeelte van een maand als gehele maand gerekend.

09.10 Vanaf de datum van verzuim is Contractant naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke, en eventueel gerechtelijke, kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).

10 Artikel BEEINDIGING VAN HET LIDMAATSCHAP

10.01 ZMH hanteert geen opzegtermijn.

10.02 Een Lidmaatschap eindigt niet automatisch, maar pas bij opzegging door het Lid zelf.

10.03 Bij opzegging door een Lid, zal er geen restitutie-vergoeding worden betaald door ZMH.

11 Artikel INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

11.01 Elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot de Website, de Diensten, de programmatuur en waar het door ZMH aan het Lid verstrekte gegevens betreft, verblijft bij ZMH. Het is niet toegestaan dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

11.02 De intellectuele eigendomsrechten op al de informatie op de eigen profielpagina van het Lid dat het Lid in het kader van het Lidmaatschap aan ZMH ter beschikking stelt, blijft berusten bij het Lid. Het Lid verleent ZMH het recht deze informatie ten behoeve van de uitvoering van het Lidmaatschap te gebruiken.

11.03 De intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal dat Contractant in het kader van een Contract aan ZMH ter beschikking stelt, blijft berusten bij Contractant. Contractant verleent aan ZMH het recht deze materialen ten behoeve van de uitvoering van het Contract te gebruiken.

11.04 Contractant staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan ZMH ter beschikking te stellen.

12 Artikel PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

12.01 Om de Diensten te kunnen aanbieden dient ZMH persoonsgegevens te verzamelen. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand welke is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (het CBP). Persoonsgegevens worden door ZMH vertrouwelijk, zorgvuldig en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de Wbp) behandeld. ZMH heeft haar Website en dienstverlening gemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer m1576188.

12.02 ZMH gebruikt de van Leden en Contractanten verkregen informatie enkel voor het (laten) functioneren van de Website en haar Diensten.

12.03 ZMH bewaart de aan haar verstrekte informatie en persoonsgegevens in een beveiligde omgeving en derden hebben geen toegang tot deze informatie.

12.04 Beide partijen, ZMH en Leden of Contractanten, zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Lidmaatschap of Contract van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

13 Artikel AANSPRAKELIJKHEID

13.01 ZMH is niet aansprakelijk voor schade geleden door een Lid of een Contractant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ZMH in welk geval ZMH uitsluitend aansprakelijk is voor de directe schade.

13.02 De totale aansprakelijkheid van ZMH bedraagt nooit meer dan Euro 2.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

13.03 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de kosten die het Lid of de Contractant redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van ZMH te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van ZMH wel aan de Dienst beantwoordt.
b. redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de directe schade.
c. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de directe schade.

13.04 ZMH kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door het Lid toegepaste inlogcodes. ZMH kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inlogcodes van het lid.

13.05 ZMH is niet aansprakelijk noch op enige wijze verantwoordelijk voor de inhoud, juiste weergave en juistheid van de op de Website opgenomen profielen of de door Leden of Contractanten verzonden of verstrekte informatie.

13.06 ZMH kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (oneigenlijk) gebruik door derden van door een Lid op de Website gepubliceerde, persoonlijke informatie van het Lid. ZMH raadt daarom haar Leden uitdrukkelijk aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat zij over zichzelf plaatst.

13.07 ZMH zal zich inspannen voor een degelijke beveiliging van de website. ZMH is echter niet aansprakelijk voor enige schade aan de zijde van een Lid, een Contractant of een Bezoeker die het gevolg is van onvoldoende beveiliging, zoals - niet uitsluitend – schade ontstaan als gevolg van een verspreiding van enige met een virus geïnfecteerde informatie.

13.08 De Website bevat links via Advertenties en Vermeldingen naar andere sites. ZMH heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die een Lid, een Contractant of een Bezoeker lijdt, voortvloeiend uit het gebruik van deze sites of de op deze sites vermelde informatie. ZMH wijst er bovendien uitdrukkelijk op dat bedoelde sites mogelijkerwijs afwijkende gebruikersbepalingen (waaronder de disclaimer) bevatten.

13.09 ZMH is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

13.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZMH of haar ondergeschikten.

13.11 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van het Lid, een Contractant of een Bezoeker jegens ZMH vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar, vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat het lid deze rechten en/of bevoegdheden jegens ZMH kan aanwenden.

14 Artikel KLACHTEN

14.01 Klachten over de dienstverlening of de Website kunnen aan ZMH worden gemeld. Klachten worden door ZMH altijd serieus behandeld en beantwoord. Binnen 1 week na ontvangst van de klacht zal ZMH een ontvangstbevestiging aan de klager sturen; waarin zij de klager ook nader zal informeren over de klachtenbehandeling.

14.02 De klacht dient zo spoedig mogelijk, nadat het feit of de omstandigheden die tot de klacht hebben geleid, te worden gemeld. En de klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven, zodat ZMH in staat is adequaat te reageren.

14.03 Alle gevolgen van het niet direct melden van de klacht zijn voor risico van de klager.

14.04 Indien een klacht gegrond is, zal ZMH slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van deze Algemene voorwaarden.

14.05 Bij het constateren van een overtreding of misbruik van de Website, dient een Lid, een Contractant of een Bezoeker contact op te nemen met ZMH. Alle overtredingen worden direct uitgezocht en waar mogelijk opgelost. Binnen 1 week na ontvangst van de melding zal ZMH een ontvangstbevestiging aan de melder sturen; waarin zij de melder ook nader zal informeren over de meldingbehandeling.

14.6 Schade voortkomend uit misbruik van de Website of anderszins is echter niet te verhalen op ZMH.

14.06 Een klacht of een melding over de Website kan worden gemeld via email info@zijmakenhet.nl.

15 Artikel OVERMACHT

15.01 Ingeval er sprake is van overmacht is ZMH gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Leden en Contractanten voor een redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

15.02 Onder overmacht wordt onder andere verstaan:
a. een niet-toerekenbare tekortkoming aan de zijde van ZMH, van de door haar ingeschakelde providers of
b. een andere gewichtige reden aan de zijde van ZMH waardoor zij in redelijkheid niet in staat is tot nakoming van haar verplichtingen in het kader van de dienstverlening of het lidmaatschap
c. internetstoringen, defecten in computers, telecommunicatie- of andere voor de dienstverlening benodigde diensten of apparatuur van ZMH,
d. stroomuitval, rellen, opstanden, bedrijfsstoringen door brand, overstromingen, storm, explosies of overige (natuur)rampen alsmede oorlog en overheidsacties die de dienstverlening beperken of verstoren.
e. overlijden of arbeidsongeschikt worden van een van de eigenaars, waarmee het mogelijk kan worden de werkzaamheden niet voort te zetten.

16 Artikel SLOTBEPALINGEN

16.01 Op een overeenkomst tussen een Lid of een Contractant is het Nederlands recht van toepassing.

16.02 Alle geschillen welke mochten voortvloeien uit de Diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam.

16.03 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.